Senior Faculty, Mrs. Chandrima Mukhopadhyay

Senior Faculty, Mrs. Chandrima Mukhopadhyay

Faculty, Ms. Ujjaini Mukherjee

Dance Teacher, Mrs. Priyanka Bhowmick

Faculty Mrs. Nandita Mukhopadhyay & Alumni Member Sreyashi Mukhopadhyay

Shoisree Majumdar 7C

Anushka Bose 7C

Diya Bose IX C

Ayantika Acharya 7A